ω-chloroacetophenone

ω-chloroacetophenone
ω-chloracetofenonas statusas T sritis chemija apibrėžtis Lakrimatorius. formulė C₆H₅COCH₂Cl atitikmenys: angl. ω-chloroacetophenone rus. ω-хлорацетофенон ryšiai: sinonimas – 2-chlor-1-fenil-1-etanonas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Chloroacétophénone — Général Nom IUPAC 2 chloro 1 phényléthanone Synonymes …   Wikipédia en Français

  • chloroacetophenone — /klawr oh euh see toh feuh nohn , as i toh , klohr /, n. a white, crystalline, water insoluble, poisonous solid, C8H7ClO, used in solution as a tear gas. Abbr.: CN Also, chloracetophenone. [CHLORO 2 + ACETOPHENONE] * * * …   Universalium

  • chloroacetophenone — noun The chlorinated form of acetophenone, CH CO CHCl, used as the riot control agent CN gas …   Wiktionary

  • chloroacetophenone — A lacrimatory gas; used in training and in riot control. * * * chlo·ro·ace·to·phe·none .klōr ō .as ət (.)ō fə nōn, .klȯr , ō ə .sēt or chlor·ace·to·phe·none .klōr .as , .klōr ə .sēt , .klȯr n a chlorine derivative of acetophenone esp the alpha… …   Medical dictionary

  • chloroacetophenone — chlo·ro·acetophenone …   English syllables

  • chloroacetophenone — noun a tear gas that is weaker than CS gas but lasts longer • Syn: ↑CN gas • Hypernyms: ↑tear gas, ↑teargas, ↑lacrimator, ↑lachrymator • Hyponyms: ↑Mace, ↑ …   Useful english dictionary

  • CN — chloroacetophenone. * * * …   Universalium

  • tear gas — chloroacetophenone; irritant gas that causes temporary blindness as well as irritation of the mucous membranes and the skin …   Eponyms, nicknames, and geographical games

  • CN — caudate nucleus; cellulose nitrate; charge nurse; child nutrition; chloroacetophenone; clinical nursing; cochlear nucleus; condensation nucleus; congenital nystagmus; cranial nerve; Crigler Najjar [syndrome]; cyanogen; cyanosis neonatorum * * *… …   Medical dictionary

  • CN — I. abbreviation 1. case of need 2. circular note 3. compass north 4. consignment note 5. cover note 6. credit note II. abbreviation chloroacetophenone * * * chloroa …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”